REGULAMIN USŁUGI “OCHRONA MARKI”

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usługi "Ochrona Marki"”
2. Serwis InfoBrand.pl, należy do firmy: 2FUTURE Rafał Konarzewski ul. Lwa Tołstoja 3/24, 01-910 Warszawa, REGON 015578902, NIP 1181705695.
3. Opis funkcjonalności usługi "Ochrona Marki":
a. Do pięciu (5) pisemnych reakcji na negatywne opinie w ciągu 30 dni - zgodnie z zasadą 1 reakcja na jedną negatywną opinię. Przez negatywne opinie rozumie się takie, które w 5 stopniowej skali uzyskują wartość 3 lub mniejszą, lub proporcjonalnie w innych skalach.
b. Dwie (2) nowe, niezależne, pozytywne opinie w ciągu 30 dni. Opinie zostaną wystawione w okresie do 30 dni od momentu wpłaty.
c. Usługa nie dotyczy forów i blogów internetowych. 
d. Zakres usługi “Ochrona Marki” dotyczy stron Google, Facebook oraz innych głównych portali z opiniami, tematycznie zbieżnymi z branżą Użytkownika, które umożliwiają swobodne wykonanie usługi. 
 
Zasady korzystania z usługi "Ochrona Marki"
4. Warunkiem korzystania z usługi jest łączne spełnienie następujących warunków przez
Użytkownika:
a. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu,
b. Wniesienie opłaty subskrypcyjnej - abonamentowej lub dokonania przedpłaty na konto bankowe.
5. Użytkownik wykupuje miesięczną subskrypcję, która jest samoczynnie odnawiana co 30 dni. 
6. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z usługi w dowolnym momencie, w tym wypadku nie opłaca usługi na następny miesiąc lub przerywa na karcie płatniczej subskrypcję, jeśli takowa subskrypcja istnieje.
 
Zasady ogólne subskrypcji usługi "Ochrona Marki"
8. Wartość miesięcznej Opłaty abonamentowej na subskrypcję usługi "Ochrona Marki" wskazana jest w Cenniku umieszczonym na stronie infobrand.pl i wynosi 39 zł netto miesięcznie.
9. InfoBrand nie ponosi odpowiedzialności związanej z podaniem przez Użytkownika w zamówieniu nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych, jak też za szkody powstałe w jakikolwiek sposób, w związku z udostępnianiem InfoBrand zasobów, w tym danych osobowych, przez osoby nieuprawnione lub w zakresie innym niż niezbędne dla realizacji Umowy.
10. O wszelkich zmianach danych, zawartych w zamówieniu Użytkownik zobowiązany jest
niezwłocznie powiadomić InfoBrand.
11. W przypadku pierwszego zamówienia subskrypcji usługi "Ochrona Marki" InfoBrand przystąpi do jego realizacji zgodnie ze złożonym przez Użytkownika zamówieniem po wpłynięciu należności za subskrypcję usługi "Ochrona Marki" na konto bankowe lub konto w systemie płatności firmy 2FUTURE.
12. Wszelkie informacje dotyczące produktów i usług InfoBrand oraz aktualny Cennik  InfoBrand są dostępne na stronach internetowych InfoBrand (www.InfoBrand.pl) lub telefonicznie pod telefonem widocznym na stronie internetowej InfoBrand (www.InfoBrand.pl).
 
Dodatkowe usługi możliwe do wykupienia wraz z usługą "Ochrona Marki"
13. Raportowanie - usługa Raportowania obejmuje wysłanie comiesięcznych raportów związanych z działalnością firmy InfoBrand na rzecz danego Użytkownika. Raporty będą wysyłane raz w miesiącu po zakończeniu każdego miesiąca współpracy na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. Koszt dodatkowej usługi Raportowanie to 6 zł netto miesięcznie płatne wraz z abonamentem za subskrypcję.
14. W przypadku niemożności opłacenia usługi “Ochrona Marki” kartą płatniczą, istnieje możliwość dokonywania płatności przelewem - w takim przypadku naliczana jest dodatkowa opłata 10 zł netto za każdą dokonaną wpłatę.  
 
Zasady płatności i rozliczenia
13. Realizacja płatności opłat abonamentowych za subskrypcję usługi "Ochrona Marki" następuje z góry za każde kolejne 30 dni i obejmuje czasowy dostęp do usługi "Ochrona Marki" przez okres subskrypcji usługi "Ochrona Marki". 
14. Użytkownik upoważnia InfoBrand do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.
15. InfoBrand, jako promotor rozwiązań do wymiany faktur elektronicznych, będzie dostarczał faktury w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej - na adres e-mail podany przez Użytkownika. Faktury będą dostarczane w formacie PDF.
16. Do podanych w niniejszym regulaminie cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
17. Dane kartowe przechowywane są przez PayU S.A., ul.Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań,   NIP: 779-23-08-495
Postępowanie reklamacyjne
18. Reklamacje co usługi "Ochrona Marki" mogą być składane pocztą elektroniczną na adres info@InfoBrand.pl z tytułem wiadomości „Reklamacja –usługa Ochrona Marki”.
19. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni
od jej otrzymania.
20. W związku z rozpatrywaną reklamacją serwis InfoBrand może zwrócić się do Klienta
o dostarczenie dodatkowych informacji oraz posiadanej przez Klienta oryginalnej dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji.
21. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie powiadomiony w formie elektronicznej.
 
Zmiany w Regulaminie subskrypcji usługi "Ochrona Marki" i w Cenniku
22. InfoBrand zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu subskrypcji usługi "Ochrona Marki" oraz Cennika. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu minimalnie z 14-dniowym wyprzedzeniem, a poprzedni regulamin obowiązuje zawsze do końca okresu rozliczeniowego. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownik poinformowany zostanie poprzez e-mail, zgodnie z danymi teleadresowymi, podanymi w zamówieniu.
23. W przypadku gdyby Użytkownik nie wyraził zgody na kontynuację korzystania z usługi po zmianie ceny lub regulaminu, może jednostronnie wypowiedzieć umowę. Umowę wypowiada się nie uiszczając opłaty za kolejne 30 dni trwania usługi.
 
Odpowiedzialność
24. InfoBrand nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do subskrypcji usługi "Ochrona Marki", które zaistniały z przyczyn innych niż zawinione wyłącznie przez InfoBrand.
25. W każdym wypadku odpowiedzialność InfoBrand związana z realizacją subskrypcji usługi "Ochrona Marki" jest ograniczona do szkody rzeczywistej i bezpośredniej i nie będzie przekraczała łącznie wysokości opłaty abonamentowej należnej za jeden okres.
26. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby  2FUTURE. 
 

ul. Świętokrzyska 18/219 

00-052 Warszawa, Polska

22 692 43 97